Om Gofilex.

Gofilex är ett oberoende företag som grundades 1938. Vi har alltid arbetat med studior, oberoende distributörer samt traditionella och art house-biografer med 35 mm, merchandise och digitalt innehåll. Gofilex erbjuder både ett digitalt nätverk och fysiska faciliteter för tillfällig och permanent delad lagring, hantering, säker internationell transport och digital nätdelning av innehåll. Allt detta stöds av vår egna toppmoderna multidisciplinära ICT-arkitektur. Redan 2008 började Gofilex använda ett nationellt jordbundet bredbandsnätverk. Det här mycket säkra nätverket använder Gofilex för sitt specialiserade Organized Digital Delivery-system (Gofilex ODD™). Systemet hanterar även andra digitala tjänster (t.ex. olika språkversioner, konversioner och KDM-nycklar). Gofilex ODD integrerar logistiken för innehåll i filer, hårddiskar, 35 mm-film och merchandise i ETT ARBETSFLÖDE. Vårt mål är att utvidga vårt jordbundna nätverk och erbjuda mångsidiga tjänster i hela Europa.


Våra mål

VI INTE BARA LOVAR, VI LEVERERAR I TID TILL BIOGRAFER I VÅRT NÄTVERK

Gofilex optimerar hela tidensinadigitalatjänstergenomettnärasamarbetemeddistributörer och biografer. Dettaförkortarvåraledtider, germerflexibilitet och förbättrartransparensen i logistikkedjan. Andelsägarnatjänar full synlighet, kontroll och säkerhetgenom hela innehållsflödet.

Digital leverans

Vi har skapat och utvecklatvåradigitalaleveranstjänsterbaseratvårakundersbehov och krav. Vierbjuderlagring, administration och leveranstjänster. VåradigitalatjänsterbyggeretttoppmoderntOrganized Digital Delivery-system (ODD). ODD-tjänsterna och organisationenfokuserarindustrinsbehov av lagring, administration och leverans av digitaltinnehåll, ävendigitaltreklammaterial.

Digitala tjänster

Gofilex ODD-teknologierbjuderadministration och kontroll i realtid. Vårainnovationerinom digital leveransinnebär en  direktkontaktmellanoperativaprocesser och administration. Fysisksamt digital operativverksamhet och administration kan utföras och ledasvarifrån som helst.